Աշխարհագրություն

Աշխարհագրություն
2-րդ ստուգում
 
 1. Նկարումո՞րտառովէնշվածհարավայինբևեռայինշրջագիծը.
              1) Ա
              2) Բ
              3) Դ
              4) Գ:
 
2. Քարտեզի անվանական մասշտաբն է 1 սմ-ում 6 կմ: Որքա՞ն կլինի այդ քարտեզի թվային մասշտաբը.
              1) 1:6000               2) 1:360000               3) 1:600000              4) 1:60000:
3. Հունիսի 22-ին, կեսօրին, ո՞ր զուգահեռականի վրա է Արեգակի դիրքն ամենաբարձրը.
              1) հս. լ. 23.50               2) հվ. լ. 23.50 3) հվ. լ. 66.50                4) հս. լ. 250:
4. Ընտրել ճիշտ պատասխանը.
              1) Հասարակածը ամենակարճ զուգահեռականն է:
              2) Քարտեզի և գլոբուսի վրա հասարակածին զուգահեռ տարված գծերը կոչվում
                  են միջօրեականներ:                      
              3) Միջօրեականի 10 աղեղի երկարությունը կազմում է 141 կմ:
              4) Աշխարհագրական երկայնությունը քարտեզի կամ գլոբուսի վրա կետի 
                  հեռավորությունն է սկզբնական միջօրեականից` արտահայտված
                  աստիճաններով:      
5. Երկրի մակերևույթի անհարթությունների ամբողջությունը կոչվում է.
              1) ռելիեֆ,  2) պլատֆո3) գրաբեն, 4) գեոսինկլինալ:
6.Լուսնի  հետևանքովծովիմակարդակիբարձրացումը կոչվում է.
              1) մակընթացություն,2) տեղատվություն, 3) ալեկոծություն, 4) ալեբախություն:
7. Մթնոլորտի գետնամերձ շերտում ջրային մանրագույն կաթիլների կուտակումը կոչվում է.
              1) ամպ, 2) ցող, 3) եղյամ,4) մառախուղ:
8. Լեռան ստորոտը գտնվում է օվկիանոսի ափին (0 մ), 450 աշխարհագրական լայնության վրա: Որքա՞ն կլինի մթնոլորտային ճնշումը նրա գագաթին 00 ջերմաստիճանի դեպքում, եթե լեռան բացարձակ բարձրությունը 3000 մ է:
              1) 220 մմ ,2) 560 մմ, 3) 460 մմ, 4) 440 մմ:
9. Ընտրել ճիշտ պատասխանը.
        1) Հս. լ. 460-ի վրա տարվա ընթացքում կեսօրին Արեգակի բարձրությունը հորիզոնի     
             նկատմամբ միշտ ցածր է 900-ից:
        2) Գիշերահավասարի ժամանակ, կեսօրին, Արեգակի բարձրությունը հորիզոնի
             նկատմամբ, հարավային արևադարձի վրա 900 է:
        3) Տարվա ընթացքում, հասարակածի վրա, կեսօրին, Արեգակի բարձրությունը
             հորիզոնի նկատմամբ միշտ 900 է:
        4) Հունիսի 22-ին Արեգակի դիրքը հորիզոնի նկատմամբ ամենաբարձրն է
             հյուսիսային բևեռային շրջանագծի վրա:
10. Որքա՞ն է հյուսիս-արևմտյան կողմի ազիմուտը.
        1) 1350          2) 1800        3) 450     4) 3150:
11. Ընտրել ճիշտ պատասխանը.
        1) Օվկիանոսային տաք հոսանքները խոչընդոտում են տեղումների առաջացմանը:
        2) Ծովային կլիմայի տիպ ունեցող շրջաններում տեղումները տարվա ընթացքում
             բաշխվում են հավասարաչափ:      
        3) Անտիցիկլոններին բնորոշ են տեղատարափ անձրևները:
        4) Հասարակածային կլիմայական գոտում է գտնվում այն վայրը, որտեղ գրանցվել է
            տեղումների առավելագույն քանակը:
12. Ընտրել բնության բաղադրիչների միակ ճիշտ զուգորդությունը.
       1) սավանա-կարմրագորշ հողեր-բաոբաբ, շշածառ
       2) տայգա-սևահողեր-բարդի, կեչի
       3) տափաստան-մոխրագորշ հողեր-օշինդր, սաքսաուլ
       4) տունդրա-պոդզոլային հողեր-մայրի, խեժափիճի:
13. Այս բնական զոնայում կլիման անցումային է` լավ արտահայտված չոր և խոնավ սեզոններով: Տարածվում են առանձին ծառեր և բարձրախոտեր: Այդ բնական զոնան է.
       1) սավանան
       2) տափաստանը
       3) կիսաանապատը
       4) տայգան:
14. Ի՞նչն է պատճառը, որ Երկրագնդի բևեռային շրջաններում մշտապես բարձր է օդի հարաբերական խոնավությունը.
       1) ցածր ջերմաստիճանների պայմաններում նույնիսկ ոչ մեծ քանակությամբ ջրային
           գոլորշին անմիջապես կոնդենսանում է
       2) շատ տեղումներ են թափվում ձյան տեսքով
       3) մեծ է գոլորշացումը
       4) բազմամյա սառցույթի պայմաններում տեղումները քիչ են ներծծվում:
16. Ի՞ նչն է պատճառը, որ Խաղաղ օվկիանոսյան ամենախոր անդունդները գտնվում են Եվրասիայի արևելյան ափերի մոտ.
       1) օվկիանոսի այդ հատվածը ամենահնագույնն է
       2) այստեղ օվկիանոսի հատակի տատանումները փոքր են
       3) տեղի է ունենում ցամաքից եկող կոշտ նյութի կուտակում
       4) օվկիանոսի այս հատվածին բնորոշ է քարոլորտային սալերի բախումը:
17. Հռենոս գետը ձմռանը չի սառցակալում, որովհետև.
       1) գետի հունը շատ խորն է
       2) գետի ավազանում ձմռանը ջերմաստիճանը հազվադեպ է իջնում 00 C-ից
       3) գետի ջուրը տաքանում է Երկրի ներքին էներգիայից
       4) գետն ունի շատ բուռն հոսք:
 
 
 
 
 
 
1 8. Ընտրել սխալ պատասխանը.
       1) Թեյի գլխավոր արտահանող երկիրը Շրի Լանկան է:
       2) Շաքարի ճակնդեղի գլխավոր արտադրողը Հնդկաստանն է:
       3) Բնական կաուչուկ արտադրող առաջատար տարածաշրջաններից է
            Հարավ-Արևելյան Ասիան:
       4) Աշխարհում հացահատիկային երեք կարևոր մշակաբույսերն են ցորենը, բրինձը և
            եգիպտացորենը:
19. Մեքսիկական ծոցի ափերին գտնվող թերակղզիներ են.

 1. Ֆլորիդան և Կալիֆորնիան
 2. Ֆլորիդան և Յուկատան
 3. Յուկատան և Լաբրադորը
 4. Յուկատանը և ԿԱլիֆորնիան:

20.. Հինդուստան թերակղզումմեծ տարածք զբաղեցնող բնական զոնաներն են.

 1. Խոնավ հասարակածային և արևադարձային անտառները
 2. Սավանան և նոսրանտառը
 3. Տափաստանը և անտառատափաստանը
 4. անապատը և կիսաանապատը:

 
21. Բնական զոնան բնորոշվում է տարեկան ցածր ջերմաստիճաններով, քիչ տեղումներով, որոնք թափվում են հիմնականում ձյան տեսքով: Բուսականությունը ցածրահասակ է: Այդ զոնան է,

 1. տունդրան
 2. տայգան
 3. սավանան
 4. արկտիկական անապատը:

 
22. Ընտրել ճիշտ պատասխանը.

 1. Երկրագնդի ամենաջրառատ գետը Միսսիսիպին է
 2. Նիգեր գետը երկու անգամ հատում է հասարակածը
 3. Երկարգնդի խոշոր լճերից ամենաբարձրադիր Տիտիկական է
 4. Երկրագնդի ամենախորը լիճը Բալխաշն է:

 
23. Ընտրել ճիշտ պատասխանը.

 1. Մթնոլորտային ճնշումը բոլոր աշխարհագրական լայնություններում նույնն է
 2. Ըստ բարձրության օդի ջերմաստիճանը նվազում է
 3. Նորմալ մթնոլորտային ճնշումը կազմում է 800մմ սնդիկի սյուն
 4. Մթնոլորտային ճնշումը կախված չէ նրա ջերմաստիճանից և խոնավությունից:

 
24. Տրաված «մայրացամաք-լիճ» զույգերից ընտրել ճիշտը.

 1. Հյուսիսային Ամերիկա-Վիկտորիա
 2. Հարավային Ամերիկա-Պոոպո
 3. Աֆրկա-Տիտիկակա
 4. Եվրասիա-Մեծ Արջի

 
 
 
25.Տրված «Մայրցամաք-թերակղզի» զույգերից ընտրել ճիշտը.

 1. Աֆրիկա-Առնհեմլենդ
 2. Եվրասիա-Բալկանյան
 3. Հյուսիսային Ամերիկա-Սկանդինավյան
 4. Ավստրալիա-Յուտլանդիա

 
 
26. Հյուսիսային Ամերիկայում ուժեղ երկրաշարժերը, հրաբխային ժայթքումները, հզոր գեյզերները բնորոշ են.

 1. Լաբրադոր թերակզուն
 2. Կենտրոնական Մեծ Հարթավայրերին
 3. Ապալաչյան լեռներին

Կարծիք

es lav karciq unem
By meri

очень плоха
By varduhi

շատ վատ է
By Սյուզի

Նոր կարծիք ավելացնել

CAPTCHA
Կարծիքը հրապարակելու համար մուտքագրեք գումարը
2 + 14 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.